ΚΕΤΑ Πελοποννήσου

Τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α) έχουν συσταθεί σε περιφερειακό επίπεδο, με κεντρικό συντονισμό και με τη μορφή Αστικής εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και με την αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και μηχανισμών (επιμελητήρια, αναπτυξιακές εταιρείες, συλλογικοί επιχειρηματικοί φορείς, φορείς εκπροσώπησης επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού, Τεχνολογικά Ιδρύματα, Φορείς των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι με αναπτυγμένη δραστηριότητα εφαρμοσμένης έρευνας και σύνδεσης με την επιχειρηματική δραστηριότητα. κλπ.). Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (Κ.Ε.Τ.Α Πελοποννήσου) έχει έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας και λειτουργεί με το ακόλουθο εταιρικό σχήμα: Επιμελητήρια Αργολίδας – Αρκαδίας – Κορινθίας – Λακωνίας – Μεσσηνίας, Αναπτυξιακές Εταιρείες Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε.- Πάρνωνα Α.Ε.- Κορινθιακή Α.Ε. – Αργολίδας Α.Ε. – Μεσσηνίας Α.Ε.

|