Δακήρυξη υπ’ αρ. 1/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία σύμφωνα με το Άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα υλοποιήσει το έργο «Ενέργειες προβολής και προώθησης του Προγράμματος “Εγγύηση για τη Νεολαία”, τη Γαλάζια Ανάπτυξη και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών, διαφημιστικού video και προωθητικής εκστρατείας στα Social Media και το Internet στο πλαίσιο του Έργου “NEETs on Board”» που συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) περιόδου 2014-2020 και από πόρους του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην υλοποίηση του έργου «Ενέργειες προβολής και προώθησης του Προγράμματος “Εγγύηση για τη Νεολαία”, τη Γαλάζια Ανάπτυξη και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών, διαφημιστικού video και προωθητικής εκστρατείας στα Social Media και το Internet στο πλαίσιο του Έργου “NEETs on Board”». Το Έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) με βάση την υπ’ αριθμό VS/2016/0384 Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης Ενέργειας με πολλαπλούς Δικαιούχους, η οποία υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συγχρηματοδοτούμενο κατά 80% από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) και κατά 20% από πόρους του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το έργο εξειδικεύεται στις εξής Ενέργειες – Παραδοτέα:

  • Π1: Ανάπτυξη εφαρμογής (e-game) για την προώθηση του Προγράμματος “Εγγύηση για τη Νεολαία” (Youth Guarantee) και των κλάδων της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Οικονομίας στους Νέους εκτός Εργασίας, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης (NEETs).
  • Π2: Ανάπτυξη εφαρμογής σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
  • Π3: Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικής καμπάνιας του έργου «NEETs on Board» στα Social media (Social Media Marketing) και μέσω Google (Adwords).
  • Π4: Δημιουργία διαφημιστικού (promo) video του έργου.
  • Π5: Διαδικτυακή διαφημιστική προβολή του έργου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

  • 72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα ένα χιλιάδων πενήντα δύο ΕΥΡΩ (71.052,00 ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Το έργο θα ανατεθεί βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/05/ 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 24/05/ 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο του τεύχους της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε σε doc μορφή τα Παραρτήματα του Τεύχους της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

|