Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/09-05-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του προγράμματος ESTIA, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2018, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε:

  • ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή Ψυχολόγων και σε έλλειψη ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Τόπος εκτέλεσης του Έργου είναι τα Γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. στην Τρίπολη Αρκαδίας, καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί για τις ανάγκες του Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, μέχρι τη Δευτέρα 21/05/2018 και ώρα 17:00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Ανακοίνωσης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι:

  • Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας: Αγγελική Μανιταρά, Άννα Κορδονούρη, τηλ. 27570-22807, 27570-22808.
  • Στην Τρίπολη: Μιχάλης Πουλάκης, τηλ. 2712711188.

Το υλικό της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (www.parnonas.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. ΟΤΑ.

 

Λεωνίδιο, 10/05/2018

Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Μαρίνης Μπερέτσος

Γενικός Διευθυντής

 

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, εδώ

Κατεβάστε σε doc μορφή το Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας, εδώ και Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ, εδώ

|