Ελληνικό & Ευρωπαϊκό Δίκτυο LEADER

Έχουν ως στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών των διαφόρων Ομάδων Τοπικής Δράσης που διαχειρίζονται την Κοινοτική Πρωτοβουλία Κ.Π. Leader+ (Αν. Εταιρείες).

|