Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την προμήθεια οθονών / monitors, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο “NEETs ON BOARD”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «NEETs ON BOARD», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), προγραμματικής περιόδου 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EaSI και κατά 20% από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τεσσάρων (4) οθονών / monitors.

Ειδικότερα η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Υποδράσης 3.1: Λειτουργία Γραφείων πληροφοριών, Κινητών μονάδων και Περιπτέρων Πληροφοριών της Δράσης 3: Ενέργειες κινητοποίησης, διάχυσης και προβολής, προκειμένου σε πολυσύχναστα σημεία της περιοχής παρέμβασης του Έργου (Δήμοι Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς), όπου θα λειτουργήσουν τα Περίπτερα πληροφοριών, να τοποθετηθούν οθόνες στις οποίες θα προβάλλεται συνεχόμενα διαδραστικό video, με σκοπό την ενημέρωση και κινητοποίηση των NEETs, των νέων δηλαδή μεταξύ 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, για τις προοπτικές ένταξής τους στην αγορά εργασίας στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Οικονομίας μέσω της Πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη Νεολαία».

Η προμήθεια των οθονών/monitors θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • LED Monitor με διαγώνιο οθόνης τουλάχιστον 32’’ και USB Media Player με δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων video mp4
  • Ευκρίνεια: Full HD
  • Ενεργειακή κλάση: Α
  • Ανάλυση: τουλάχιστον 1920 Χ 1080
  • Ποσότητα: 4 τμχ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά), ο οποίος θα περιλαμβάνει τεχνική-οικονομική προσφορά, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στο Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, μέχρι τη Δευτέρα 07/05/2018 και ώρα 17.00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την προμήθεια οθονών / monitors» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς ορίζεται για το σύνολο της προμήθειας (4 οθόνες/monitors) το ποσό των 5.175,07€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνη για τη διανομή της παρούσας Πρόσκλησης και για παροχή τυχόν διευκρινίσεων ή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-17.00, είναι η κα. Άννα Κοδέλλα, τηλ. 27570-22807.

 

Λεωνίδιο Αρκαδίας, 27/04/2018

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Δείτε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, εδώ

|