Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη ενδιαφερομένων στο Μητρώο συνεργατών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, προκειμένου να προετοιμάσει την υλοποίηση έργων αγροτικής ανάπτυξης και υποβοήθησης των αγροτών στην περιοχή παρέμβασής της, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενδιαφέρεται για τη συνεργασία με επιστήμονες ΠΕ/ΤΕ γεωτεχνικούς (Γεωπόνο, Δασολόγο, Κτηνίατρο, Περιβαλλοντολόγο, Τεχνολόγο Γεωπονίας, Δασοπονίας & Ζωικής Παραγωγής, Οικονομολόγο, Οινολόγο, Τοπογράφο Μηχανικό, Μηχανικό Περιβάλλοντος και Τεχνικό Πληροφορικής και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-ΑΤΕ.Ι.) που διαθέτουν γνωστικό αντικείμενο ή/και εμπειρία σε θέματα υποστήριξης και διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωικής κατεύθυνσης.

Ειδικότερα, η Εταιρεία πρόκειται να οργανώσει, για λογαριασμό των ΟΤΑ μετόχων της, Σχέδια Δράσης για την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη παροχής συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλεύσεις και υποβοήθησης των αγροτών για την Ενίαια Αίτηση Ενίσχυσης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στο πλαίσιο έργων και προγραμματών παροχής υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, τις Αγροτικές Οργανώσεις και άλλους φορείς της περιοχής παρέμβασης.

Αντικείμενα συνεργασίας

Τα αντικείμενα συνεργασίας θα εξειδικευτούν με βάση το γνωστικό αντικείμενο και την επεγγελματική εμπειρία, ύστερα από συνέντευξη με τη Διευθυνση Προσωπικού της Εταιρείας.

 Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Περιβαλλοντολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Δασοπονίας & Ζωικής Παραγωγής, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τοπογράφου Μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος και Τεχνικού Πληροφορικής και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Καλη γνώση Η/Υ
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας

 Επιθυμητά προσόντα

  • Επιστημονικές γνώσεις στο αντικείμενο των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων.

 Τρόπος συνεργασίας

Με την έναρξη της υλοποίησης των σχετικών έργων θα συναφθεί, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, Σύμβαση Έργου Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του στελέχους, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι όροι της συνεργασίας, το αντικείμενο και η συνολική αμοιβή.

Τόπος οργάνωσης της συνεργασίας

Τα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (Λεωνίδιο Αρκαδίας) και τα γραφεία των ΟΤΑ της περιοχής δραστηριοποίησης της Εταιρείας.

Χρονικό διάστημα

Η συνεργασία θα ξεκινήσει με την έναρξη υλοποίησης έργου παροχής επιστημονικής και τεχνικής στήριξης με βάση τα σχετικά έργα της Εταιρείας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοτυπία Δίπλωμα οδήγησης

 Ασυμβίβαστο

Όσοι ενδιαφέρονται για εγγραφή στο Μητρώο συνεργατών δεν πρέπει να ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων, να είναι μέτοχοι σε εταιρεία με το παραπάνω αντικείμενο, να μην εργάζονται στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και να μην ανήκουν στο μόνιμο διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

 Υποβολή δικαιολογητικών εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην Εταιρεία, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2018, στην ταχυδρομική διεύθυνση: info@parnonas.gr

Λεωνίδιο Αρκαδίας

Τ.Κ. 22300

Υπόψη κ. Δημήτρη Κολινιώτη, τηλ. 27570-22807, 27570 – 22808

*Στην υποβολή των δικαιολογητικών θα τηρηθούν οι κανόνες εχεμύθειας και απόλυτης εμπιστευτικότητας.

 

Με εκτίμηση

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

|