Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τη στελέχωση του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και προγραμμάτων της Εταιρείας

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) άτομο, με ειδικότητα ΠΕ Γεωπόνου για την στελέχωση του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, που εδρεύει στο Λεωνίδιο του Νομού Αρκαδίας, με αντικείμενο την υποστήριξη της Εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και προγραμμάτων (τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη ΟΤΑ, Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο, κλπ.), συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί η Εταιρεία.

Υπεύθυνες για τη διανομή της Ανακοίνωσης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι: Αγγελική Μανιταρά, Άννα Κορδονούρη, τηλ. 27570-22807, 27570-22808.

Το υλικό της Ανακοίνωσης με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.parnonas.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, μέχρι την Παρασκευή 05/01/2018 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τη στελέχωση του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και προγραμμάτων της Εταιρείας», οι οποίοι θα πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της Ανακοίνωσης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια κατάταξης και βαθμολόγησης, καθώς και τα Παραρτήματα με τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» (αρχείο zip), εδώ.

Τα Παραρτήματα της Ανακοίνωσης, με την αίτηση υποψηφιότητας, την υπεύθυνη δήλωση και το βιογραφικό σημείωμα, μπορείτε να τα βρείτε σε doc μορφή, εδώ.

|