Το LEADER+ Γενικά

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία

Η Kοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ είναι η πρωτοβουλία του αγροτικού τομέα κατά την 3η προγραμματική περίοδο (2000-2006).

Αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια των πρωτοβουλιών LEADER I και II και έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της εφαρμογής ολοκληρωμένων, πρωτότυπων στραγηγικών αειφόρου ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές της Ε.Ε.

Στα πλαίσια των κατευθυντήριων γραμμών που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Ε.Ε./C139/18.5.2000 εκπονήθηκε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που εγκρίθηκε με την αριθ. E(2001)3562/19.11.2001 απόφασή της.

Το Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ της Χώρας μας εφαρμόζεται σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές έχουν εγκριθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Χώρας

Το συνολικό κόστος του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκτιμάται να ανέλθει στα 392,6 εκ Ευρώ περίπου, ενώ το ύψος της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 251,18 εκ. Ευρώ, από τα οποία τα 182,90 εκ. Ευρώ αποτελούν την κοινοτική συμμετοχή (ταμείο ΕΓΤΠΕ-Π)

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υιοθετεί δυο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους:

Η ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών

Η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής

Το Τοπικό Πρόγραμμα

Το Τοπικό Πρόγραμμα ΕΠ ΚΠ LEADER+ υποβλήθηκε στις 17 Ιουνίου 2002 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 198/15-03-2002 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή σχεδίων τοπικών προγραμμάτων και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 830/1-8-2002 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας με συνολική εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη ύψους 5.300.000 Ευρώ και τίτλο “Οικοανάπτυξη Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου”.

Η σύμβαση μεταξύ της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα ΑΕ και του Υπουργείου Γεωργίας για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος ΕΠ ΚΠ LEADER+ υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου του 2003.

|