3ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο για την “Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)”

Στην περίοδο προγραμματισμού της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020, ζητείται από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τις ειδικές εδαφικές τους προκλήσεις και ανάγκες μέσω στοχοθετημένων επενδύσεων, χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εδαφική ανάπτυξη. Μεταξύ των νέων εργαλείων υλοποίησης που υποστηρίζουν την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης, υπάρχει και η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), η οποία εισήχθη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (άρθρο 32-35 του κανονισμού για τις κοινές διατάξεις) που επεκτείνει την ήδη υπάρχουσα προσέγγιση LEADER της αγροτικής ανάπτυξης και της αλιευτικής πολιτικής στις αστικές περιοχές. Για το λόγο αυτό, ο κανονισμός επέτρεψε την ολοκληρωμένη χρήση τεσσάρων ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ) για την υλοποίηση στοχοθετημένων επενδύσεων στο πλαίσιο του CLLD.

Οι τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, ΓΔ Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας), υπεύθυνες για την εφαρμογή των εν λόγω Ταμείων, παρακολουθούν στενά την εφαρμογή του CLLD. Για το λόγο αυτό, δημιούργησαν μια σειρά ετήσιων σεμιναρίων, για την συνάντηση Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και όχι μόνο (υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όργανα της ΕΕ, διαχειριστικές αρχές, εθνικές και περιφερειακές αρχές, δίκτυα CLLD, ΜΚΟ κλπ.), με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών πάνω στο Πρόγραμμα CLLD .

Το 3ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο για το CLLD, διοργανώθηκε στις 8-10 Νοεμβρίου 2017, στο Győr της Ουγγαρίας. Αυτή τη χρονιά το γεγονός είχε ως σύνθημα: «Αξιοποίηση των εμπειριών του CLLD – Οικοδόμηση ανθεκτικών Τοπικών Κοινοτήτων», με έμφαση την αξιοποίηση και τη μάθηση μέσα από εμπειρίες εφαρμογής του CLLD στις αγροτικές, αστικές και παράκτιες περιοχές. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης πώς να αξιοποιήσουν καλύτερα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα ταμεία για την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και των τοπικών πρωτοβουλιών, με την bottom-up προσέγγιση. Το Σεμινάριο συγκέντρωσε περισσότερους από 150 συντελεστές του CLLD από το τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και πρόσφερε την ευκαιρία για μάθηση από ομότιμους, ενεργό συμμετοχή στις συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Την ΟΤΔ Πάρνωμα (Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.), εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής,  κ.Μαρίνης Μπερέτσος και την ΟΤΔ Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής (Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής) η κ. Χριστίνα Καλαθά, M.Sc. Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

Πρόγραμμα PDF

Παρουσιάσεις:

 

|