Νομική βάση των δράσεων/υποδράσεων του ΕΠΑλΘ για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 για το ΕΤΘΑ,  τα οποία αποτελούν την νομική βάση των δράσεων/υποδράσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 του ΕΠΑλΘ.

Άρθρο 27 του (ΕΕ) 508/2014

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 1. Προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική απόδοση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματιών και να προωθηθεί η βιωσιμό­ τητα της αλιείας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει: α) μελέτες σκοπιμότητας και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αξιολογούν τη βιωσιμότητα έργων που είναι δυνητικά επιλέξιμα για στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου β) την παροχή επαγγελματικών συμβουλών για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα με σκοπό τον περιορισμό και, όπου είναι δυνατό, την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα και στα οικοσυστήματα γλυκέων υδάτων γ) παροχή επαγγελματικών συμβουλών για επιχειρηματικές και εμπορικές στρατηγικές.
 2. Οι μελέτες σκοπιμότητας, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι συμβουλές που αναφέρονται στο πλαίσιο της παραγράφου 1 παρέχονται από επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς, επαγγελματικούς ή τεχνικούς φορείς ή οντότητες που παρέχουν οικονομικές συμβουλές με τις απαιτούμενες ικανότητες.
 3. Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται σε επιχειρηματίες, οργανώσεις αλιέων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων παραγωγών ή φορέων δημοσίου δικαίου.
 4. Όταν η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το ποσό των 4 000 EUR, ο δικαιούχος μπορεί να επιλέγεται μέσω ταχείας διαδικασίας.

Άρθρο 30 του (ΕΕ) 508/2014

Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος

 1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, τα εστιατόρια, περι­ βαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία.
 2. Στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) χορηγείται σε αλιείς οι οποίοι: α) υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων τους και β) διαθέτουν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες που μπορούν να αποκτηθούν μέσω δράσεων που χρηματοδοτούνται βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 1 στοιχείο α).
 3. Στήριξη βάσει της παραγράφου 1 χορηγείται μόνον αν οι συμπληρωματικές δραστηριότητες των αλιέων συνδέονται με την κύρια αλιευτική δραστηριότητα.
 4. Το ποσό της στήριξης που χορηγείται βάσει της παραγράφου 1 δεν υπερβαίνει το 50 % του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο επιχειρηματικό σχέδιο για κάθε δράση και δεν υπερβαίνει ένα μέγιστο ποσό 75 000 EUR για κάθε δικαιούχο.

 

Άρθρο 53 του (ΕΕ) 508/2014

Μετάβαση σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και σε μεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας

 1. Προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη της βιολογικής ή ενεργειακά αποδοτικής υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει: α) τη μετατροπή των συμβατικών παραγωγικών μεθόδων υδατοκαλλιέργειας σε μεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (33) και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 710/2009 της Επιτροπής (34) β) τη συμμετοχή στα συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) της Ένωσης που θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (35).
 2. Η στήριξη χορηγείται μόνο σε δικαιούχους οι οποίοι δεσμεύονται να συμμετέχουν στο EMAS για τουλάχιστον τρία έτη ή να πληρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής για τουλάχιστον πέντε έτη.
 3. Η στήριξη λαμβάνει τη μορφή αντιστάθμισης για τρία το πολύ έτη κατά την περίοδο της μετατροπής της επιχείρησης σε βιολογική παραγωγή ή κατά την προετοιμασία για συμμετοχή στο EMAS. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν την εν λόγω αντιστάθμιση βάσει: α) της απώλειας εσόδων ή των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της μετάβασης από συμβατική σε βιολογική παραγωγή για δράσεις επιλέξιμες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α)· ή β) του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την εφαρμογή και την προετοιμασία για τη συμμετοχή στο EMAS για δράσεις που είναι επιλέξιμες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β).

Άρθρο 54 του (ΕΕ) 508/2014

Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες

 1. Προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει: α) μεθόδους υδατοκαλλιέργειας συμβατές με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ανάγκες και υποκείμενες σε ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν από το χαρακτηρισμό των περιοχών NATURA 2000, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την οδηγία 2009/147/ΕΚ· β) τη συμμετοχή, σχετικά με τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με αυτή, σε εκτός τόπου διατήρηση και αναπαραγωγή υδρόβιων ζώων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων διατήρησης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας που αναπτύσσονται από δημόσιες αρχές ή υπό την εποπτεία τους· γ) υδατοκαλλιέργειες που περιλαμβάνουν τη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, και της διαχείρισης του τοπίου και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας.
 2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) λαμβάνει τη μορφή ετήσιας αποζημίωσης για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν και/ή το διαφυγόν εισόδημα λόγω των απαιτήσεων διαχείρισης στις συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ή της οδηγίας 2009/147/ΕΚ.
 3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) χορηγείται μόνον εφόσον οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τουλάχιστον πέντε έτη σε υδατοπεριβαλλοντικές απαιτήσεις που υπερβαίνουν την απλή εφαρμογή του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου. Τα περιβαλλοντικά οφέλη της δράσης αποδεικνύονται με εκ των προτέρων εκτίμηση που διενεργείται από αρμόδιους φορείς που ορίζονται από το κράτος μέλος, εκτός αν τα περιβαλλοντικά οφέλη της εν λόγω δράσης έχουν ήδη αναγνωριστεί.
 4. Η στήριξη που προβλέπεται βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) λαμβάνει τη μορφή ετήσιας αντιστάθμισης για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν και/ή για το διαφυγόν εισόδημα.
 5. Τα αποτελέσματα των δράσεων που λαμβάνουν στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε κατάλληλη δημοσιότητα από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 119.

Άρθρο 55 του (ΕΕ) 508/2014

Μέτρα για τη δημόσια υγεία

 1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει την παροχή αντιστάθμισης σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή της συλλογής εκτρεφόμενων μαλακίων όταν η αναστολή αυτή γίνεται αποκλειστικά για λόγους δημόσιας υγείας.
 2. Η στήριξη μπορεί να χορηγείται μόνο εφόσον η αναστολή της συγκομιδής λόγω της μόλυνσης των μαλακίων είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού τοξινογόνου πλαγκτού ή της παρουσίας βιοτοξινούχου πλαγκτού, και όταν: α) η μόλυνση διαρκεί επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συναπτών μηνών ή β) η απώλεια που προκλήθηκε λόγω της αναστολής της συλλογής ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον μέσο κύκλο εργασιών της εν λόγω επιχείρησης κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους κατά το οποίο ανεστάλη η συγκομιδή. Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες υπολογισμού για τις εταιρείες με λιγότερο από τρία έτη δραστηριότητας.
 3. Η αντιστάθμιση μπορεί να χορηγείται για μέγιστο διάστημα 12 μηνών καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να παρατείνεται μία φορά για 12 επιπλέον μήνες, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες.

Άρθρο 56 του (ΕΕ) 508/2014

Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων

 1. Προκειμένου να ενισχυθεί η υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόληψη και τη βιοασφάλεια, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει: α) τις δαπάνες για τον έλεγχο και την εξάλειψη των νόσων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου (36),συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών δαπανών που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξάλειψης· β) την ανάπτυξη γενικών και ανάλογων με το είδος του ζώου βέλτιστων πρακτικών ή κωδίκων δεοντολογίας σχετικά με τη βιοασφάλεια ή τις ανάγκες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων στο πλαίσιο υδατοκαλλιέργειας· γ) τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση της εξάρτησης της υδατοκαλλιέργειας από τα κτηνιατρικά φάρμακα δ) τις κτηνιατρικές ή φαρμακευτικές μελέτες και τη διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, σχετικά με κτηνιατρικές νόσους στην υδατοκαλλιέργεια με στόχο την προώθηση της κατάλληλης χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων· ε) την πρόβλεψη και λειτουργία ομάδων υγειονομικής προστασίας στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας όπως αναγνωρίζεται από τα κράτη μέλη· στ) την παροχή αντιστάθμισης σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων τους εξαιτίας εξαιρετικά υψηλής θνησιμότητας, όταν το ποσοστό θνησιμότητας υπερβαίνει το 20 % ή όταν οι οφειλόμενες στην αναστολή των δραστηριοτήτων απώλειες υπερβαίνουν το 35 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, υπολογιζόμενες βάσει του μέσου όρου του κύκλου εργασιών κατά τα τρία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο ανεστάλησαν οι δραστηριότητες.
 2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) δεν καλύπτει την αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων.
 3. Τα αποτελέσματα των μελετών που χρηματοδοτούνται βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης υποβολής εκθέσεων και δημοσιότητας από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 119.
 4. Η στήριξη μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 63 του (ΕΕ) 508/2014

Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

 1. Η παροχή στήριξης για την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων μπορεί να έχει τους ακόλουθους στόχους: α) προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· β) στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας γ) βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής δ) προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας ε) ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
 2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 στήριξη μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και IV του παρόντος τίτλου, πλην των άρθρων 66 και 67, εφόσον υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για τη διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο.

Όταν χορηγείται στήριξη για ενέργειες που αντιστοιχούν σε αυτά τα μέτρα, εφαρμόζονται οι σχετικοί όροι και οι κλίμακες κατανομής ανά δράση που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και IV του παρόντος τίτλου.

 

|