Γενικά Στοιχεία

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, η εταιρεία ολοκλήρωσε την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την  ενημέρωση – ευαισθητοποίηση και προώθηση της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 34.471 €.

Συγκεκριμένα:

– Έκδοση φυλλαδίου ενημέρωσης αγροτών για τις δυνατότητες και τις προοπτικές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στην περιοχή Πάρνωνα, συνολικού προϋπολογισμού 1.718 €. Αφορά τους Δήμους Βόρειας Κυνουρίας, Θεραπνών, Μονεμβασιάς, Βοιών και την Κοινότητα Κοσμά.

– Έκδοση βιβλίου για την περιοχή της Νότιας Λακωνίας, συνολικού προϋπολογισμού 12.071 €. Αφορά τους Δήμους  Ζάρακα, Μονεμβασιάς, Βοιών.

– Οργάνωση και λειτουργία γραφείου προώθησης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, συνολικού προϋπολογισμού 10.341 € στο Δήμο Θεραπνών.

– Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Άστρους (εξοπλισμός, προσωπικό),  συνολικού προϋπολογισμού 10.341 € στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

|