Γενικά Στοιχεία

Ε.Π. «Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal »

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL» η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ συμμετείχε σε τρεις Αναπτυξιακές Συμπράξεις:

1. Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Α.Σ. IDEA», στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση και Ανάπτυξη της συνείδησης για την απασχόληση στην Πελοπόννησο», με συνολικό προϋπολογισμό 44.410 €. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη στρατηγικών απασχόλησης από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ώστε να επιτευχθεί η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

2. Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Βιολογική Κτηνοτροφία» στα πλαίσια του έργου «Νέα οικονομία – Βιομηχανική επεξεργασία βιολογικών κτηνοτροφικών προϊόντων», με συνολικό προϋπολογισμό 29.200 €. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη και αναβάθμιση του κλάδου της βιολογικής κτηνοτροφίας.

3. Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Εναλλαγή», στα πλαίσια του έργου: «ΠΕΙΡΑΝ», με συνολικό προϋπολογισμό 107.636,63 €. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και η ενίσχυση της κοινωνικής εναλλακτικής επιχειρηματικότητας στους τομείς παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας παραδοσιακών και εναλλακτικών προϊόντων με παράλληλες δράσεις ανάδειξης και αξιοποίησης των τοπικών πολιτιστικών και εναλλακτικών τουριστικών χαρακτηριστικών.

|