Equal_ΠΕΙΡΑΝ

Πρόκειται για τη συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Εναλλαγή», στα πλαίσια του έργου: «ΠΕΙΡΑΝ», με συνολικό προϋπολογισμό 107.636,63 €. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και την ενίσχυση της κοινωνικής εναλλακτικής επιχειρηματικότητας στους τομείς παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας παραδοσιακών και εναλλακτικών προϊόντων με παράλληλες δράσεις ανάδειξης και αξιοποίησης των τοπικών πολιτιστικών και εναλλακτικών τουριστικών χαρακτηριστικών.

Υποέργο 2: “Διερεύνηση εξειδικευμένου profile ομάδας – στόχου και εντοπισμός πεδίων / κλειδιών επιχειρηματικής δραστηριότητας” που αφορά την προσέγγιση και ευαισθητοποίηση της ομάδας – στόχου στους νομούς Λακωνίας και Αρκαδίας για συμμετοχή στη διεξαγωγή της έρευνας, διεξαγωγή της έρευνας, συλλογή των στοιχείων, συμμετοχή στις διακρατικές δράσεις.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του προγράμματος ήταν απαραίτητη η διεξαγωγή ολοκληρωμένης έρευνας για την ανίχνευση των εξειδικευμένων χαρακτηριστικών και αναγκών της ομάδας στόχου, τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, τις ελλείψεις στην επαγγελματική κατάρτιση, τις δυνατότητες ανάληψης επιχειρηματικής δράσης στον τρίτο τομέα. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και διανεμήθηκε από το Συντονιστή του Προγράμματος ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε 25 ερωτήματα και χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στα γενικά χαρακτηριστικά του ανέργου και το δεύτερο στη διάθεση ή όχι ανάληψης επιχειρηματικής δράσης από μέρους του. Κατόπιν αξιολόγησης των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, συντάχθηκε έκθεση αποτελεσμάτων.
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ συμμετέχοντας στις δράσεις του Υποέργου 2 – Διερεύνηση εξειδικευμένου profile ομάδας – στόχου και εντοπισμός πεδίων – κλειδιών επιχειρηματικής δραστηριότητας, με τη βοήθεια έμπειρων στελεχών των Ο.Τ.Α. προέβη στη διερεύνηση του δείγματος των ατόμων της ομάδας – στόχου, το οποίο είναι ανάλογο της γεωγραφικής θέσης και διαθεσιμότητάς του, στην προσέγγιση, ενθάρρυνση και απαραίτητη πληροφόρηση για το σκοπό και τους στόχους της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Η προσέγγιση πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών επαφών (εξατομικευμένη παρέμβαση) του ερευνητή μαζί τους. Κατόπιν αξιολόγησης των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, συντάχθηκε έκθεση αποτελεσμάτων, τα οποία δύνανται να αποτελέσουν βασικό κριτήριο σχεδιασμού της μορφής των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος προκειμένου να καλλιεργηθεί επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
Υποέργο 4: «Ανάπτυξη δικτύου υποστήριξης, παρακολούθησης, τεχνικοοικονομικής ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας» που αφορά την  συγκέντρωση στοιχείων τοπικών επιχειρήσεων, οργάνωση πληροφοριακού υλικού (νομικά, διαχειριστικά, επιχειρησιακά θέματα) για εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων. Στα πλαίσια του εν λόγω υποέργου στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. επιμελήθηκαν τη δημιουργία συνοπτικού οδηγού απαραίτητων διαδικασιών για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας βιοτεχνιών, βιομηχανιών, επαγγελματικών εργαστηρίων καθώς και καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Εταιρεία. Ο παραπάνω οδηγός είναι σημαντικός για την ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων υποστήριξης κοινωνικών συνεταιρισμών και την ίδρυση επιχειρήσεων.
Υποέργο 11: «Ίδρυση και υποστήριξη της λειτουργίας νέων κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω της κοινωνικής δικαιόχρησης» που αφορούσε την υποστήριξη στην ίδρυση δύο καταστημάτων, ένα στο Νομό Αρκαδίας (στο Λεωνίδιο) που  απασχολεί δύο άτομα και ένα στο Νομό Λακωνίας στη (Σπάρτη) που απασχολεί τρία άτομα. Η υποστήριξη περιλάμβανε την υλικοτεχνική υποδομή των καταστημάτων, την αγορά απαραίτητου εξοπλισμού (όπως Η/Υ, λογισμικό πρόγραμμα, ράφια, κτλ.) και όλα τα λειτουργικά μέχρι τη λήξη του προγράμματος (11/2005).
Υποέργο 12: «Ανάδειξη τοπικής πολιτιστικής φυσιογνωμίας μέσω κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» που αφορά τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Αρκαδία / Λακωνία. Στα πλαίσια του υποέργου διοργανώθηκε από την Εταιρεία Πάρνωνα  Α.Ε. με την επιστημονική υποστήριξη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Πειραιώς τριήμερη πολιτιστική εκδήλωση με θέμα «Πολιτιστική Διαδρομή Στον Πάρνωνα». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 1, 2 και 3 Απριλίου 2005 στο Λεωνίδιο, το Γεράκι και τη Σπάρτη, με περιεχόμενο τέσσερις ενότητες επιστημονικών εισηγήσεων με θέματα: «Ο Πάρνωνας στην αρχαιότητα», «Ο Πάρνωνας στη βυζαντινή περίοδο», «Ο Πάρνωνας στους νεότερους χρόνους» και «Πολιτισμός-Τουρισμός-Τοπική Οικονομία». Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και ξενάγηση των συμμετεχόντων σε ιστορικές τοποθεσίες, περιοχές φυσικού κάλλους και οικιστικά σύνολα που αποτελούν τον πλούτο του ορεινού όγκου του Πάρνωνα.
Υποέργο 13: “Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου που αφορά την Συγκέντρωση υλικού για web site, πληροφοριακού υλικού και περιοδικού”.
Επιπλέον, η εταιρεία συμμετείχε στις διακρατικές δράσεις του Έργου:
Η Ελλάδα, η Μ. Βρετανία, η Ιταλία, η Σουηδία και η Γερμανία συμμετέχουν στις δράσεις του Διακρατικού Έργου με τον τίτλο “LE MAT – Decent work through Social Economy” στα πλαίσια της Συμφωνίας της Διακρατικής Συνεργασίας που έχει συναφθεί. Βασικοί στόχοι των διακρατικών δράσεων είναι η αξιοποίηση και ανάπτυξη στρατηγικών για τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους, η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας με τους διακρατικούς συνεργάτες, η αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων μέσα από την αξιοποίηση κοινών εργαλείων και μεθοδολογιών.
– Μιλάνο της Ιταλίας, 11-14/06/2003, τετραήμερος κύκλος συναντήσεων των διακρατικών εταίρων
– Κεφαλονιά, 03-06/10/2003, η πρώτη οργανωμένη εκπαιδευτική επίσκεψη των διακρατικών εταίρων (study visit) με σκοπό τη γνωριμία με τους δύο υπάρχοντες κοινωνικούς συνεταιρισμούς του νησιού, Συνεταιρισμός Ρότα και Συνεταιρισμός Οινοθήκη Βινάριες.
– Κολωνία, Γερμανία, 01-03/11/2004, Επίσκεψη των διακρατικών εταίρων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών για την ίδρυση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.

|