Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», με προϋπολογισμό 1.650.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 1.000.010,86 € και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 327.025,47 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Το έργο αφορά στην αναπαλαίωση του κτιρίου του παλαιού Γυμνασίου Λεωνιδίου και την επανάχρησή του ως κτιρίου πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διαχείριση του αποθέματος βιόσφαιρας ανατολικής Πελοποννήσου.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στο Λεωνίδιο του Δήμου Ν. Κυνουρίας, μέχρι τις 14/09/2017. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (CD) από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής καθώς επίσης από την ιστοσελίδα www.parnonas.gr αζημίως. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27570-22807, FAX επικοινωνίας 27570-22246, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γεωργίτσης Χρήστος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για την κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων και στην 1η τάξη και άνω, για την κατηγορία των ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι υπό τις προϋποθέσεις του αρ.23.4 της Διακήρυξης.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 26.612,90 € και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

6. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της Σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα και με το άρθρο 12 της Διακήρυξης Δημοπρασίας, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8. Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2017ΣΕ27510019»

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ.

 

Λεωνίδιο, 10/08/2017

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

 

 

Επισυναπτόμενα έγγραφα (δεν είναι πλέον διαθέσιμα):

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.A3

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕIΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΓΛ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ

ΤΕΥΔ

|