Πρακτικό Αξιολόγησης & Επιλογής Προσωπικού 2017 (ΠΕ Οικονομικού & ΠΕ Θετικών Επιστημών)

Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήμερα, την 23η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, όπως αυτή ορίστηκε με το υπ’ αριθμ. 1/11-01-2017 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., προκειμένου να προβεί σε αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στα πλαίσια της αρ. πρωτ. 146/08-02-2017 Ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ως εξής: με ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού και αντικείμενο την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, και με ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ Θετικών Επιστημών, και αντικείμενο την υποστήριξη στις δράσεις της Καινοτομίας και των Διακρατικών και Διατοπικών σχεδίων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, έργων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και λοιπών έργων και προγραμμάτων της Εταιρείας, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Η Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

Παρόντες

  1. κ. Μαρία Μπούζιου, Γεωπόνο – Συντονίστρια του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER
  2. κ. Πολυξένη Μένη, Οικονομολόγο / Προϊστάμενη Οικονομικού Τμήματος της Εταιρείας
  3. κ. Άννα Κορδονούρη, Βιβλιοθηκονόμο / Υπεύθυνη Τμήματος Συμβάσεων,

έλαβε υπόψη:

  1. Το υπ’ αριθμ. 1/11-01-2017 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.
  2. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 146/08-02-2017 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
  3. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 234/16-02-2017 και 235/16-02-2017 αιτήσεις των υποψηφίων για τις παραπάνω ειδικότητες, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα.

Ύστερα από έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας, των δικαιολογητικών και των προσόντων, συμπληρώθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ σύμφωνα με υπόδειγμα του ΑΣΕΠ, οι οποίοι επισυνάπτονται.

Οι υποψήφιοι πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα της ανακοίνωσης και συμμετείχαν στη διαδικασία της συνέντευξης.

Στις 22/2/2017 πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τους υποψήφιους που υπέβαλαν αιτήσεις από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού στο πλαίσιο της ως άνω ανακοίνωσης, και συντάχθηκε το από 22/02/2017 Πρακτικό συνέντευξης επιλογής προσωπικού, το οποίο επισυνάπτεται.

Βάσει των παραπάνω η τελική βαθμολογία των υποψηφίων διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

101

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΑΛΗΣ

341,20

450 791,20

110

ΠΕ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΧΗΜΙΚΟΣ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΨΑΡΟΛΟΓΟΥ

392,80 450

842,80

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, προτείνουν ομόφωνα τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους κάτωθι:

  1. Παναγιώτη Ρουσάλη του Ηλία, Οικονομολόγο ΠΕ, καθότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Ανακοίνωσης και είναι και ο μοναδικός υποψήφιος.
  2. Αλεξάνδρα Ψαρολόγου του Γεωργίου, Χημικό ΠΕ, καθότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Ανακοίνωσης και είναι και η μοναδική υποψήφια.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής

Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού

 

 Μαρία Μπούζιου        Πολυξένη Μένη     Άννα Κορδονούρη

Δείτε το Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, εδώ 

|