Νέo Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 για την Ανατολική Πελοπόννησο από την ΟΤΔ Πάρνωνα

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι στις 20/07/2016 και 16/09/2016 υπεβλήθη πλήρης ο Φάκελος Α και Β αντίστοιχα, της Τοπικής Στρατηγικής της Ανατολικής Πελοποννήσου από την ΟΤΔ Πάρνωνα, με τίτλο: «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», στο πλαίσιο υποβολής των Τοπικών Στρατηγικών του CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Τοπική Στρατηγική επικεντρώνεται σε 2 στόχους:

 1. Η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας με την αναγνώριση, διαχείριση και ανάπτυξη του «Αποθέματος Βιόσφαιρας», η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η δημιουργία υποδομών τουριστικού προορισμού.
 2. Η προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη συνεργασία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Οι παραπάνω δύο (2) γενικοί στόχοι αναλύονται σε δώδεκα (12) ειδικούς στόχους οι οποίοι εξειδικεύονται σε σαράντα (40) δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος, είναι:

 1. Η ενίσχυση των δράσεων για την προστασία και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, των προστατευόμενων περιοχών, των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 2. Η προαγωγή της επιχειρηματικότητας των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα και στον τομέα της αλιείας, με τη συμμετοχή τους σε συλλογικά επιχειρηματικά συνεργατικά σχήματα, εφοδιαστικές και αγροτοδιατροφικές αλυσίδες κ.λπ.
 3. Ενέργειες και έργα υποδομής με σκοπό την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού και των αναπτυξιακών αναγκών (ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων για κοινωφελή χρήση κ.λπ.).
 4. Η βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στην πρωτογενή παραγωγή και η ενίσχυση της μεταποίησης των προϊόντων που προέρχονται από τη γεωργία και την αλιεία για την τήρηση κανόνων ασφάλειας και ποιότητας και επίτευξη υψηλού βαθμού ανταγωνιστικότητας.
 5. Η διατήρηση της ταυτότητας και της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής (αρχιτεκτονική, τοπική διάλεκτος, έθιμα, τοπικά προϊόντα και γεύσεις, πολιτιστικό τοπίο). Η διατήρηση και ανάδειξη στοιχείων αγροτικής και θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
 6. Η ενίσχυση και υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, με αξιοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων, νέων τεχνολογιών, υλικών και πόρων καθώς και σύγχρονου εξοπλισμού.
 7. Η στήριξη των πολιτιστικών δομών, υποδομών και γεγονότων με την επέκταση του δικτύου των επισκέψιμων χώρων, με στόχο την ενίσχυση ισχυρής ταυτότητας και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
 8. Απόκτηση τοπικών ποιοτικών σημάτων για την προστασία των προϊόντων της περιοχής,  (με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια) και πιστοποίηση της ονομασίας προέλευσής τους (ΠΟΠ), της γεωγραφικής  ένδειξής τους (ΠΓΕ) ή και της παραδοσιακής παραγωγής και επεξεργασίας τους, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας διεθνώς.
 9. Η αναβάθμιση υπαρχόντων και η δημιουργία νέων ποιοτικών τουριστικών μονάδων σε συνδυασμό με την συγκρότηση και παροχή υπηρεσιών νέου ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος.
 10. Η ανάπτυξη διακρατικών – διατοπικών συνεργασιών που συμβάλλουν στην μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία, με τη δημιουργία δικτύων για την προβολή, προώθηση και διάθεση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 11. Η μεταφορά γνώσης και η εκπαίδευση ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αύξηση της αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής και του αγροτοδιατροφικού τομέα κ.λπ.
 12. Η ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στις αλιευτικές περιοχές, η ανάπτυξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών και η διασύνδεσή τους με τους παραγωγικούς τομείς των περιοχών.

Οι προτεινόμενες δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου ενδιαφέροντος, καθώς και συνεργασίας/καινοτομίας της ΟΤΔ Πάρνωνα, είναι οι παρακάτω:

Δράσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

19.2.1 Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων για τον κλάδο της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της δασοπονίας

19.2.2 Δράσεις ενημέρωσης και μεταφοράς γνώσης με έμφαση την καινοτομία στον κλάδο της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και του τουρισμού

19.2.3 Ίδρυση & εκσυγχρονισμός καινοτόμων μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων

19.2.4 Ίδρυση & εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν (ζυμαρικά, αρτοποιεία, είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκίσματα, κ.λπ.)

19.2.7 Ίδρυση ποιοτικών και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών του τουριστικού τομέα (υποδομές εστίασης, αναψυχής, διανυκτέρευσης και τουριστικά γραφεία)

19.2.8 Ίδρυση & εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών/ βιομηχανικών μονάδων και επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου

19.2.9 Ίδρυση & εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από νέους επιστήμονες (τριτογενής τομέας)

19.2.17 Ίδρυση & εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας δασικών προϊόντων (παραγωγή pellets, ξυλείας, κλπ)

4.2.1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από αλιείς, με σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συμπλήρωση των εισοδημάτων τους (αλιευτικός τουρισμός, εστιατόρια, κλπ.)

4.2.2  Επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων με διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό

4.2.3  Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση)

Δράσεις Δημόσιου Χαρακτήρα

19.2.5 Υποδομές αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

19.2.6 Εγγειοβελτιωτικά έργα για την ανάπτυξη της γεωργίας

19.2.10 Ενεργειακή αναβάθμιση/ εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις

19.2.11 Διαμόρφωση κτιρίων σε κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και λοιπών τοπικών βασικών υπηρεσιών και υποδομών

19.2.12 Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής (κοινόχρηστοι χώροι, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα και μνημεία)

19.2.13 Βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών και υποδομών πολιτισμού & αθλητισμού. Ανάπτυξη υπηρεσιών ανάδειξης και προώθησης των διαδρομών πολιτισμού και φύσης της Ανατολικής Πελοποννήσου με τη χρήση ΤΠΕ

19.2.14 Επενδύσεις για δημόσια χρήση υποδομών αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας

19.2.15 Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

19.2.16 Μικρά Έργα Προστασίας και Ανάδειξης Φυσικού Περιβάλλοντος

19.2.18 Πρόληψη, αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

19.2.19 Επενδύσεις για την βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων

4.2.4  Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/  υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών

4.2.5  Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (ανάδειξη περιοχών, αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας, κ.λπ.)

4.2.6  Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές (αποκατάσταση κτηρίων για κοινωφελή χρήση, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.)

Διακρατικές-Διατοπικές Δράσεις

19.3.1 Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ

19.3.2 Δρόμοι κρασιού Πελοποννήσου

19.3.3 Διαχρονική ελληνική θεατρική παράδοση

19.3.4 Parks Protection III – Διαχείριση, προστασία και οικονομική ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών

19.3.5 Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες ΙΙ – H Μεσόγειος στο πιάτο

19.3.6 Μαλβαζίας Μύθος

19.3.7 Ενώνοντας τους Δυναμικούς των Τοπικών Κοινοτήτων

19.3.8 Ανάπτυξη Συνεργατισμού

4.3.1 Συνεργασία περιοχών με σημαντικές λιμενικές υποδομές

Δράσεις Καινοτομίας

19.2.20 Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ανάδειξη και προώθηση του Malvazia οίνου

19.2.21 Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αξιοποίηση αίγειου γάλακτος για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

19.2.22 Εισαγωγή τεχνικών για την παραγωγή νέων βελτιωμένων ελαιοκομικών προϊόντων

19.2.23 Δράσεις προστασίας των ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντων στην Ανατολική Πελοπόννησο

19.2.24 Έρευνα και προτάσεις οικονομικής αξιοποίησης της αρωματικής φαρμακευτικής χλωρίδας και των αυτοφυών δέντρων και θάμνων του Πάρνωνα

 

Κατόπιν της τελικής έγκρισης του Φακέλου Β, η ΟΤΔ Πάρνωνας θα προβεί σε εκδηλώσεις/ημερίδες/διαβουλεύσεις για την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής παρέμβασης, σχετικά με το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD 2014-2020, τις δράσεις που στηρίζει, τις δυνατότητες χρηματοδότησης, τους δικαιούχους των δράσεων, κτλ

Εξακολουθεί να είναι χρήσιμη η καταγραφή του επενδυτικού σας ενδιαφέροντος για έργα και δράσεις δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Φόρμες εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος, μπορείτε να βρείτε εδώ

|