ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει ότι την 17-11-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22300), θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», Υποέργο 2 της Πράξης: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» , με ΑΡ. MIS 453561 ΚΑΙ ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2013ΕΠ02680075.

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών για την παρασκευή γευμάτων των παιδιών καθώς και για την οργάνωση των αποθηκών του Σταθμού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, άλλως η προσφορά τους θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του Πρόχειρου Διαγωνισμού, όπως αυτοί αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (www.parnonas.gr)- αντίγραφο των οποίων χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Κυνουρίας Τ.Κ.22300, Τηλ. 27570 22807, Fax: 27570 22246, e-mail: ty@parnonas.gr, Πληροφορίες: κα. Τριτάκη Μαρίνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη και τα παραρτήματά της, μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής .

 

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας

Χαράλαμπος Λυσίκατος

 

Επισυνάπτεται η Περίληψη της Προκήρυξης και η Αναλυτική Διακήρυξη του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Περίληψη Προκήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

|