Γενικά Στοιχεία

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα κατά τα έτη 2002 και 2003 υπέβαλε, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σειρά προτάσεων για τη δημιουργία και τη λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε Δήμους της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου.

Η ενέργεια αυτή έγινε σε απάντηση του αιτήματος των Δήμων της Περιοχής, το οποίο προέκυψε κατόπιν αναλυτικής καταγραφής και αξιολόγησης των ιδιαιτέρων αναγκών και χαρακτηριστικών καθενός εξ’ αυτών.

Σήμερα και ύστερα από τη θετική αξιολόγηση των προτάσεων, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. στα πλαίσια των Μέτρων 5.3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης των Γυναικών στην αγορά Εργασίας / Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών Απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 5 : «Υποστήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 υλοποιεί για λογαριασμό των Δήμων 8 έργα / δράσεις:
1. «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Μολάων», συνολικού προϋπολογισμού 206.752 €
2. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Σκάλας», συνολικού προϋπολογισμού 159.816 €
3. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Μονεμβάσιας», συνολικού προϋπολογισμού 159.816 €
4. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ασωπού», συνολικού προϋπολογισμού 135.990 €
5. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Πελλάνας», συνολικού προϋπολογισμού 135.990 €
6. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Τεγέας», συνολικού προϋπολογισμού 135.990 €
7. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Λεωνιδίου», συνολικού προϋπολογισμού 135.990 €
8. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», συνολικού προϋπολογισμού 133.846 €

Παράλληλα, στα πλαίσια του Μέτρου 2.2.5 «Συμπληρωματικές με δράσεις Ε.Γ.Τ.Π.Ε. παρεμβάσεις ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού σε ειδικές μειονεκτικές περιοχές» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 υλοποιεί 3 έργα / δράσεις:
1. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Θεραπνών», συνολικού προϋπολογισμού 133.878 €
2. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμων Νιάτων – Ζάρακα», συνολικού προϋπολογισμού 212.454 €
3. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ανατολικής Μάνης», συνολικού προϋπολογισμού 133.878 €
4. «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», συνολικού προϋπολογισμού 283.728 €.

Όλα τα έργα, για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπα ϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75% κοινοτική συμμετοχή -25% εθνικοί πόροι) μέσω του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, ενώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα λειτουργήσουν με ιδίους πόρους των Δήμων.

|