Παράταση του χρόνου άσκησης δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.

Προς: Μετόχους Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Με την παρούσα επιστολή η Αναπτυξιακή Πάρνωνα γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους την απόφασή της, την οποία έλαβε κατά τη συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου στις 14/07/2015, για παράταση του χρόνου άσκησης δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 324.992,55€ με την έκδοση 11.073 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35€ εκάστης, σύμφωνα με το Άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/20.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, μέχρι την 15/08/2015.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει ολικά μέχρι 15/08/2015 ή τμηματικά σε δόσεις, η 1η των οποίων πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το ¼ και να καταβληθεί μετρητοίς μέχρι την 15/08/2015 και η 2η ίση με τα ¾ μέχρι την 15/01/2016, σύμφωνα με τα άρθρα 8, 11 παρ. 3 και 12 του Ν. 2190/20.

Κατόπιν των παραπάνω, προκειμένου για τους Ο.Τ.Α. παλαιούς και νέους Μετόχους:

  • Μέχρι 15/08/2015 πρέπει να λάβουν απόφαση τα Δημοτικά Συμβούλια για το συνολικό αριθμό και το ποσό των μετοχών με το οποίο ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
  • Μέχρι 15/08/2015 πρέπει να καταβάλουν το σύνολο του ποσού στην περίπτωση ολικής καταβολής.
  • Μέχρι 15/08/2015 πρέπει να καταβάλουν το ¼ του παραπάνω ποσού (τροποποίηση προϋπολογισμού 2015 εάν απαιτείται) στην περίπτωση μερικής καταβολής.
  • Μέχρι 15/01/2016 πρέπει να καταβάλουν τα ¾ του παραπάνω ποσού (προϋπολογισμός 2016).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας

Χαράλαμπος Λυσίκατος

1899-Παράταση δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων_ΜΚ_2015

|