Τί είναι

Οι Μονάδες “Βοήθεια στο Σπίτι” αποτελούν μία υπηρεσία πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, που στόχο έχει την παροχή συστηματικής βοήθειας και υποστήριξης σε μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα: ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με μόνιμα ή παροδικά προβλήματα υγείας μέσα στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον.

Οι Μονάδες στελεχώνονται από κοινωνικούς λειτουργούς, από νοσηλευτές και από οικιακούς βοηθούς. Οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι επιφορτισμένοι με την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, όχι μόνο του πάσχοντος αλλά και της οικογένειάς του. Μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος σε ζητήματα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του εξυπηρετούμενου ατόμου, μέσα από τη μέριμνα για τις συντάξεις, τα επιδόματα και τις συναλλαγές με ταμεία, οργανισμούς και τραπεζες, με τη διοργάνωση εκδρομών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων οι κοινωνικοί λειτουργοί προσφέρουν ολόπλευρη και συντονισμένη φροντίδα που αγκαλιάζει το σύνολο των αναγκών των ατόμων προς τα οποία απευθύνονται.

Οι νοσηλευτές παρέχουν κατ’ οίκον νοσηλεία, μεριμνούν για την ιατροφαρμακευτική αγωγή και τη διατροφή των ατόμων με ασθένειες ή χρόνιες παθήσεις, ενώ παράλληλα ασκούν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογένειες των πασχόντων σε θέματα που αφορούν στην υγεία του άρρωστου μέλους τους.

Τέλος, οι οικιακοί βοηθοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ηλικιωμένους ή σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.Οι φροντίδες τους περιστρέφονται κυρίως γύρω από την ατομική και οικιακή τους περιποίηση και υγιεινή, επεκτείνονται όμως και σε άλλους τομείς όπως τη διεκπεραίωση καθημερινών μικροσυναλλαγών: αγορά φαρμάκων, τροφίμων, εξόφληση λογαριασμών κ.λπ.

Στα πλαίσια του θεσμού, πραγματοποιούνται επισκέψεις στα σπίτια βάσει εβδομαδιαίου προγράμματος. Υπεύθυνοι για την κατάρτιση και το συντονισμό του προγράμματος είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί των Μονάδων.

Εκτός από την υψίστης σημασίας ανθρωπιστική προσφορά των Μονάδων “Βοήθεια στο Σπίτι”, η λειτουργία τους έχει δύο βασικές κοινωνικές συνιστώσες:

-Διευκολύνεται σημαντικά και ουσιαστικά η πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας μιας και παραδοσιακά, οι γυναίκες είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα ατόμων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν

-Προωθείται η απασχόληση και η επανένταξη ανέργων στην αγορά ερασίας μέσα από την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά στο γυνεκείο εργατικό δυναμικό, εφόσον οι γυναίκες κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις ειδικότητες που απαιτούνται για τη στελέχωση αυτής της υπηρεσίας

Για την αρτιότερη υλοποίηση του έργου των Μονάδων “Βοήθεια στο Σπίτι” απαιτείται διαρκής και συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορεις. Σε αυτό το πνεύμα, υπεγράφησαν Προγραμματυικές Συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των ενδιαφερόμενων Δήμων και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση της πορείας του έργου και την ορθολογική διαχείρηση των πόρων του. Σα πλαίσια της σύμβασης λειτουργούν Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης, οι οποίες αποτελούνται από εκπροσώπους της Περιφέρειας, της εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. και εκπροσώπους των Δήμων.

|