Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 5ης Πρόσκλησης LEADER

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος – Από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία», βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER της ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ στις αρ. 5/14-05-2015 και 6/21-05-2015 πράξεις συνεδρίασης ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν  στο πλαίσιο της αρ. 13/61/8.01.2015 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία στις 12 Μαρτίου 2015.
Δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των αποτελεσμάτων έχουν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι έως την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_5η Πρόσκληση

|