Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του υποέργου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ”

Σε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές εν όψει της δημοσίευσης Διαγωνισμού του Υποέργου 2: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ” της Πράξης “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ“, ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ», με ΑΡ. MIS 453561 ΚΑΙ ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2013ΕΠ02680075. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για μια βδομάδα από τη μέρα ανάρτησης, στο e-mail: mtritaki@parnonas.gr

Συγκεκριμένα:

1. Τεχνικές Προφιαγραφές Εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού Λεωνιδίου  (24/02/2015 έως 03/03/2015)

|