Πρόσκληση έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.
Με Αρ. Μ.Α.Ε 34250/21/β/95/005 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 29117314000
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15/04/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στη Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  • Τροποποίηση του Άρθρου 1 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας για την προσθήκη διακριτικού τίτλου της Εταιρείας.
  • Τροποποίηση του Άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 324.992,55€ με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών Μετόχων. Αν η κάλυψη του ποσού αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού της κάλυψης (Άρθρο 13α Ν. 2190/1920).
  • Τροποποίηση του Άρθρου 7 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για τη μεταβίβαση και εξαγορά μετοχών της Εταιρείας.
  • Τροποποίηση του Άρθρου 8 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ως προς τη διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει την 25/04/2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 17.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας με τα ίδια θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Βασίλειος Σαλάκος

|