Περίληψη Ανακοίνωσης για τη σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με σχέση σύμβασης Ανάθεσης έργου με:

  • τρία (3) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού,
  • δύο (2) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Τοπογράφου Μηχανικού,
  • δύο (2) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού,
  • ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Χημικού Μηχανικού,
  • ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Μηχανικού Περιβάλλοντος,
  • τέσσερα (4) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού,
  • ένα (1) άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων,
  • τρία (3) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Γεωλόγου,
  • ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Δασολόγου.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η Έδρα της Εταιρείας και όπου αλλού απαιτείται από τη φύση των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, μέχρι την 20/10/2014 και ώρα 16:00.
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνες για τη διανομή της Ανακοίνωσης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Άννα Κορδονούρη, κ. Άννα Κοδέλλα, τηλ. 27570-22807.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

|