Δημαρχείο Λεωνιδίου (Εφορία)

Το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου (Δημαρχείο) Δήμου Νότιας Κυνουρίας» αφορά σε κτιριακές επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου με επιμέρους εργασίες που αφορούν στην προσθήκη  εξωτερικής θερμομόνωσης, εσωτερικών επιχρισμάτων, αντικατάσταση κουφωμάτων από διπλά θερμομονωτικά με διπλά κρύσταλλα, επισκευή στέγης, χρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, περσίδων αντηλιακής προστασίας κ.λπ.

H πρόταση χρηματοδότησης υποβλήθηκε στη με αριθ. πρωτ.: 117721 / Π126/ 27 – 03 – 2012 Πρόσκληση (με κωδικό 1.13), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής, του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, για το έργο με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου (Δημαρχείο) Δήμου Νότιας Κυνουρίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 200.000,00 (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε., των απροβλέπτων, των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.)

 

 

|