Φάμπρικα Πολιτισμού

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007 – 2013 με την υπ’ αριθμ. 80 (Α.Π.: 3885/752/A2, Ημερ. 21/7/2011) πρόσκληση, κάλεσε τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία εποπτεύονται από το Δημόσιο ή τους Δημόσιους Φορείς, με καταστατικούς σκοπούς σχετικούς με την κατηγορία Πράξης, να υποβάλλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Ενίσχυση των υποδομών αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος με στόχο τη δημιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης περιφερειακής, διαπεριφερειακής και εθνικής σημασίας» (Άξονας προτεραιότητας 3).

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ως Τελικός Δικαιούχος, σε συνεργασία με το Δήμο Νότιας Κυνουρίας (φορέας πρότασης) κατέθεσε πρόταση πράξης με τίτλο: «Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο», η οποία εγκρίθηκε για χρηματοδότηση με κωδικό MIS 372838.

Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:

Υποέργο 1: Αποπεράτωση του κτιρίου της Φάμπρικας
Υποέργο 2: Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση έκθεσης ερμηνείας
Υποέργο 3: Εργαλεία εκπαίδευσης
Υποέργο 4: Προμήθεια εξοπλισμού
Υποέργο 5: Προβολή – προώθηση του Κέντρου

 

|