Προετοιμασία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 – Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)

Το όραμα της στρατηγικής σχεδιασμού του Τοπικού Προγράμματος, που η προετοιμασία του έχει ξεκινήσει από την Πάρνωνα Α.Ε. βασίζεται στο τρίπτυχο «Ποιότητα – αποτελεσματικότητα – αειφορία» και εστιάζει στην ενίσχυση, την αναβάθμιση και τη διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγής με ενσωμάτωση έρευνας και καινοτομίας για τη δημιουργία μιας αγροτικής περιοχής ελκυστικής για εργασία και κατοικία που χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και καινοτόμα ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης, καθορίζονται κατ’ αρχήν οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που ενσωματώνουν τις οριζόντιες πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης ίσων ευκαιριών.

Οι κύριοι στόχοι της CLLD αποσκοπούν στο:
-να ενθαρρύνουν τοπικές κοινότητες να αναπτύξουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις από τη βάση σε περιστάσεις όπου υπάρχει ανάγκη απόκρισης σε εδαφικές και τοπικές προκλήσεις που απαιτούν δομικές αλλαγές,
-να ενισχύσουν την συλλογικότητα της κοινότητας και θα τονώσουν την καινοτομία (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας), την επιχειρηματικότητα και την ικανότητα δράσης για αλλαγές μέσω της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης και ανακάλυψης ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων στο εσωτερικό κοινοτήτων και περιοχών,
-να προωθήσουν την κοινωνική ιδιοκτησία μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής εντός κοινοτήτων και θα αναπτύξουν το αίσθημα συμμετοχής και ιδιοκτησίας, το οποίο μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ, και
-να υποβοηθήσουν την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση παρέχοντας ένα δρόμο για τις τοπικές κοινότητες προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση των στόχων της ΕΕ σε όλες τις περιοχές.

Το πρόγραμμα έχει υποβληθεί στην Κοινοτικές Αρχές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκριθεί επι της αρχής. Στην διαδικασία διατύπωσης γνώμης ήδη η Αναπτυξιακή Πάρνωνα υπέβαλλε τις τεκμηριωμένες προτάσεις της.

Για τα παραπάνω, την Παρασκευή 03 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Βιβλιοθήκης Σπάρτης πριν την μουσική εκδήλωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας με θέμα «Ο Χατζηδάκης αγαπούσε τον….Vivaldi» θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων της Εταιρείας. Σκοπός της συνέντευξης είναι ενημέρωση των τοπικών φορέων, των νέων, των αγροτών, των επιστημόνων και των ομάδων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καθώς επίσης και η διατύπωση απόψεων και προτάσεων.

|