Γενικά Στοιχεία

Στα πλαίσια του Eπιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε συμμετέχει στο Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (Κ.Ε.Τ.Α Πελοποννήσου).

Τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α) έχουν συσταθεί σε περιφερειακό επίπεδο, με κεντρικό συντονισμό και με τη μορφή Αστικής εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και με την αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και μηχανισμών (επιμελητήρια, αναπτυξιακές εταιρείες, συλλογικοί επιχειρηματικοί φορείς, φορείς εκπροσώπησης επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού, Τεχνολογικά Ιδρύματα, Φορείς των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι με αναπτυγμένη δραστηριότητα εφαρμοσμένης έρευνας και σύνδεσης με την επιχειρηματική δραστηριότητα. κλπ.). Στόχος τους είναι η καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος προς τις επιχειρήσεις, καθώς και η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικού προσανατολισμού προς αυτές, όπως για παράδειγμα πληροφόρηση για δυνατότητες χρηματοδοτικής στήριξης, πληροφόρηση σε εξειδικευμένα θέματα: νομικά, χρηματοπιστωτικά, προβολής, ανεύρεση προμηθευτών – συνεργατών, εταίρων κλπ.

|