Ενέργεια 2.2.1

Η ενέργεια 2.2.1. αφορά την Έρευνα Benchmarking σε 10 κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου από πλευράς ειδικού βάρους και ενδιαφέροντος, σε δείγμα 50-60 επιχειρήσεων ανά κλάδο και θα έχει ως στόχο την αξιολόγηση της αναπτυξιακής πορείας του κλάδου. Η έρευνα θα επαναληφθεί με επαναξιολόγηση ένα ή δύο χρόνια μετά το πέρας της προηγούμενης. Με βάση τα ευρήματα των ερευνών θα καταρτιστούν προτάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εξεταζόμενων κλάδων.
Συντονιστής της ενέργειας αυτής είναι το «Πελοπόννησος – Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης» και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα, την Αναπτυξιακή Κορινθιακή Α.Ε., την Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε., την Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Α.Ε. και την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.
Το Συνολικό Κόστος της δράσης είναι 82.000,00 €.

|