Γενικά Στοιχεία

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Περιβάλλον 2000-2006» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  υλοποιούνται ενταγμένα έργα στο Μέτρο 8.1 «Προστασία και διαχείριση βιοτόπων – οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους»,  στα οποία φορέας πρότασης ήταν η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Για την καλύτερη υλοποίηση των έργων έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση  μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. στα πλαίσια της οποίας, η εταιρεία έχει αναλάβει την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη.

Ειδικότερα, υλοποιούνται τα εξής έργα:

– Το έργο με τίτλο «Έργα ανάδειξης και προσέλκυσης επισκεπτών του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα – Μουστού» με  Τελικό Δικαιούχο το Δασαρχείο Κυνουρίας,  συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00€. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά δράσεις  σήμανσης  των περιοχών  Απόλυτης Προστασίας της Φύσης και  διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος  – μονοπάτια και σημάνσεις. Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημοπράτησή του από το Δασαρχείο Κυνουρίας

– Το έργο με τίτλο «Εξοπλισμός και λειτουργία Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού» με Τελικό  Δικαιούχο το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, συνολικού προϋπολογισμού 470.000,00,00€. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά δύο υποέργα:
Υποέργο1: Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης  στην Καστάνιτσα. Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημοπράτησή του.
Υποέργο 2: Οργάνωση – παραγωγή και εγκατάσταση μέσων ερμηνεία περιβάλλοντος και προμήθεια εξοπλισμού στα Κέντρα Ενημέρωσης Άστρους, Αγίου Πέτρου, Καστάνιτσας και προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο στις 18/04/2005. Έχουν παραδοθεί ήδη δύο από τις φάσεις τους αντικειμένου της σύμβασης.

|