Γενικά Στοιχεία

Με τις υπ’ αριθμ. 138028/1139, 137758/841 και 137522/564 αποφάσεις της, η Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ ενέκρινε πιστώσεις στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ για την εκτέλεση των παρακάτω έργων:

1. «Aνάπλαση κοινόχρηστων χώρων  Δημοτικού Διαμερίσματος  Ριζών  Δήμου Τεγέας, Νομού Αρκαδίας», συνολικού ποσού 100.000 ευρώ (εγκεκριμένη πίστωση)
2. «Aνάπλαση κοινόχρηστων χώρων  Δημοτικού Διαμερίσματος  Κανδάλου  Δήμου Τεγέας, Νομού Αρκαδίας», συνολικού ποσού 150.000 ευρώ (εγκεκριμένη πίστωση)
3. «Aνάπλαση κοινόχρηστων χώρων  και πλατειών οικισμού Πλύτρας, Νομού Λακωνίας», συνολικού ποσού 100.000 ευρώ (εγκεκριμένη πίστωση)

Τα παραπάνω  έργα, αφορούν εργασίες διαπλάτυνσης δρόμου, κατασκευή μανδρότοιχου, πλακοστρώσεις κλπ. εργασίες ανάπλασης και διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων και βρίσκονται σε εξέλιξη.

|