Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού “Αγορά, Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Καύσης Βιομάζας” (Επαναληπτικός)

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  ανακοινώνει ότι την Τρίτη 25/2/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22300), θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης πενήντα χιλιάδων (50.000,00 €) πλέον του  αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι εξήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (61.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια με τίτλο : «Αγορά, Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Καύσης Βιομάζας»  ,Υποέργο 5 της Πράξης : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

|