Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ”, προϋπολογισμού 176.631,65€, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ”, με αρ. MIS 434226 στο Ε.Π. “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”, συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

|