Μέτρα – Δράσεις

Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 «Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου» αποτελείται από 14 Μέτρα με επιμέρους δράσεις, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 1-10 της ΚΥΑ 505/19-11-2002, όπως τροποποιήθηκαν με την ΚΥΑ 561/9-12-2004.
Ο Άξονας 7 αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση για την αγροτική ανάπτυξη και περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων, τα περισσότερα των οποίων βασίζονται στο Άρθρο 33 του Καν. ΕΚ 1257/99, τα οποία εφαρμόζονται σε επιλεγμένες ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας.
Τα Μέτρα / Δράσεις που περιλαμβάνονται στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 7 έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, την προώθηση ευκαιριών πολυαπασχόλησης, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς καθώς και τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.

Μέτρο 7.1: «Έγγειες Βελτιώσεις»
1. Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας
2. Αντιπλημμυρικά – αποστραγγιστικά έργα
3. Έργα διευθέτησης χειμάρρων

Μέτρο 7.2: «Δημιουργία Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων»
1. Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής, οικονομικής, χρηματοδοτικής και διοικητικής φύσης για την επίτευξη ανταγωνιστικότερων συνθηκών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
2. Υπηρεσίες Αντικατάστασης, που αφορά στις περιπτώσεις απουσίας παραγωγών από την εκμετάλλευσή τους, για λόγους υγείας, διακοπών ή άλλων επειγόντων αναγκών και περιστατικών και περιλαμβάνει την αντικατάσταση του/της γεωργού, του/της συζύγου ή γεωργικού εργάτη στην εκμετάλλευσή του από έναν άλλο γεωργό για την υλοποίηση των εργασιών σε αυτή

Μέτρο 7.3: «Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας»
1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας
2. Καθιέρωση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, 14000, HACCP, συστήματα διασφάλισης ποιότητας περιβαλλοντικής διαχείρισης
3. Κατάρτιση προσωπικού για την εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
4. Προώθηση προϊόντων ποιότητας για τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (web sites)

Μέτρο 7.4: «Βασικές Υπηρεσίες για την Αγροτική Οικονομία και τον Αγροτικό Πληθυσμό»
1. Δημιουργία – οργάνωση κέντρων πολυδραστηριότητας
2. Δημιουργία εποχιακών βρεφονηπιακών σταθμών
3. Ανάπτυξη δικτύου βιβλιοθηκών, γενικού ενδιαφέροντος
4. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης – κατάρτισης σε παραδοσιακά επαγγέλματα
5. Αναβάθμιση υφιστάμενων τοπικών δικτύων ενημέρωσης
6. Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων
7. Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών

Μέτρο 7.5: «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη Χωριών – Προστασία και Διατήρηση της Αγροτικής Κληρονομιάς»
1. Βελτίωση και κατασκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης οικισμών
2. Βελτίωση – κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας
3. Ανάπλαση οικισμών, όπου περιλαμβάνει έργα υποδομής που συνδέονται με την ανάπλαση και αναβάθμιση χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών ή οικισμών με σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης. Η δράση δεν εφαρμόζεται σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς
4. Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου

Μέτρο 7.6: «Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων»
Το μέτρο περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδύσεων εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης επιχειρήσεων, από γεωργούς κατά κύρια ή μερική απασχόληση, οι οποίες διαφοροποιούν τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται εντός ή εκτός της εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων οι οποίες δεν σχετίζονται με τη γεωργία.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μέτρου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
1. Ενίσχυση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων
2. Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέτρο 7.7: «Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Γεωργίας»
1. Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών
2. Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων για τη μείωση των απωλειών ύδατος

Μέτρο 7.8: «Ανάπτυξη και Βελτίωση της Υποδομής που σχετίζεται με την Ανάπτυξη της Γεωργίας»
1. Κατασκευή και βελτίωση αγροτικών δρόμων
2. Αγροτικός εξηλεκτρισμός
3. Αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας
4. Δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών (πάρκων)

Μέτρο 7.9: «Ενθάρρυνση των Τουριστικών και Βιοτεχνικών Δραστηριοτήτων»
1. Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων
2. Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
3. Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης

Μέτρο 7.10: «Προστασία του Περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη Γεωργία, τη Δασοκομία, τη Διατήρηση του Τοπίου, καθώς και τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης των Ζώων»
1. Υλοποίηση μελετών και έργων για προστασία – διαχείριση δασών και οικοτόπων
2. Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση – βελτίωση περιοχών ενδιαίτησης άγριας πανίδας
3. Ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης

Μέτρο 7.11: «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»
1. Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας
2. Καθεστώς ενισχύσεων σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Μέτρο 7.12: «Επενδύσεις για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων Πρώτης Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων»
Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν στοχεύουν στη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (Τομείς Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής) και που με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών.
Στα πλαίσια του Μέτρου δεν ενισχύονται επενδύσεις στους τομείς ζωοτροφών, σφαγείων και ελαιούχων σπόρων.

Μέτρο 7.13: «Επενδύσεις για τη Βελτίωση και τον Εξορθολογισμό Υλοτόμησης, Μεταποίησης και Εμπορίας των Δασοκομικών Προϊόντων»
Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση επενδύσεις αφορούν
1. Τομέας εξοπλισμού
2. Τομέας έργων υποδομής

Μέτρο 7.14 «Παροχή Βασικών Υπηρεσιών για την Αγροτική Οικονομία και τον Αγροτικό Πληθυσμό»
Στα πλαίσια του Μέτρου 7.14 δημιουργήθηκαν Δομές Στήριξης Ο.Π.Α.Α.Χ.

Στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2000 – 2006 (ΠΕΠ), Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου», Υποάξονας 2 «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ορεινής και Μειονεκτικής Ενδοχώρας», Μέτρο 4 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ανάπτυξης Ειδικών Μειονεκτικών Αγροτικών Περιοχών», περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα Ο.Π.Α.Α.Χ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Το ανωτέρω αναφερόμενο Μέτρο στοχεύει στην βελτίωση και ανάπτυξη κοινωνικών, καθώς και βασικών τεχνικών υποδομών μικρής κλίμακας με παράλληλη ενίσχυση ανάλογων παραγωγικών επενδύσεων στον πρωτογενή, δευτερογενή / μεταποιητικό / χειροτεχνικό αλλά και στον τουριστικό τομέα, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη / ενίσχυση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων.

Οι Δράσεις που περιλαμβάνει στο πλαίσιο του Μέτρου αναφέρονται στα εξής:

Δράση 2.2.4.1: «Μικρά έργα εγγείων βελτιώσεων που σχετίζονται με αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος» (π.χ. έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας, αποστραγγιστικά, έργα διευθέτησης χειμάρρων κ.λπ.)

Δράση 2.2.4.2: «Υποστήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε θέματα τεχνικής, οικονομικής και χρηματοδοτικής διαχείρισης»

Δράση 2.2.4.3: «Ενίσχυση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας»

Δράση 2.2.2.4: «Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» (π.χ. διοργάνωση εκθέσεων και τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων, δίκτυα και σημεία πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσμού, δίκτυα βιβλιοθηκών κ.λπ.)

Δράση 2.2.4.5: «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χώρων προστασίας και διατήρησης της αγροτικής κληρονομιάς»

Δράση 2.2.4.6: «Δράσεις διαφοροποίησης της γεωργικής δραστηριότητας και δράσεις που δεν σχετίζονται με την γεωργία, εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης» (π.χ. αγροτουρισμός, χειροτεχνία κ.λπ.)

Δράση 2.2.4.7: «Μικρά έργα ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων πόρων της γεωργίας» (π.χ. μικρά φράγματα, μικρές λιμνοδεξαμενές, μικρής κλίμακας αρδευτικά δίκτυα κ.λπ.)

Δράση 2.2.4.8: «Έργα ανάπτυξης και βελτίωσης της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας» (π.χ. κατασκευή και βελτίωση αγροτικών δρόμων που συνδέουν οικισμούς με αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επαρχιακά δίκτυα, δράσεις εξηλεκτρισμού αγροτικών οικισμών, μικρά αποχετευτικά κ.λπ.)

Δράση 2.2.4.9: «Επενδύσεις ήπιας μορφής για τουριστικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες»

Δράση 2.2.4.10: «Δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση του τοπίου και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων»

Δράση 2.2.4.11: «Δράσεις ενίσχυσης των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Αναλυτική περιγραφή των Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000- 2006’’ και των Δράσεων του Μέτρου 2.2.4 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2000 – 2006 περιλαμβάνεται στους αντίστοιχους Οδηγούς Εφαρμογής.

|