Διακήρυξη Δημόσιου Τακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 4 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” , στο πλαίσιο της Πράξης “Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο”

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., προκειμένου να υλοποιήσει το Υποέργο 4 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο», με κωδικό MIS 372838, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), διενεργεί Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική Διακήρυξη.

Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού για το Κτίριο της «Φάμπρικας» Λεωνιδίου, που θα στεγάσει το «Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο». Ο εξοπλισμός αυτός κατατάσσεται σε δύο (2) διακριτά επιμέρους Τμήματα, ως εξής: ΤΜΗΜΑ Α΄ Οπτικοακουστικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός .ΤΜΗΜΑ Β΄ Εξοπλισμός επίπλων και λοιπός εξοπλισμός.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτά (186.991,87€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (230.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο συνολικός προϋπολογισμός επιμερίζεται στα δύο Τμήματα του έργου ως ακολούθως: Τμήμα Α: Εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (113.626,40€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες εφτακόσια εξήντα ευρώ και σαράντα εφτά λεπτά (139.760,47€). Τμήμα Β: Εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα εφτά λεπτά (73.365,47€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ενενήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (90.239,53€).

Η Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα Α έως Ζ, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή (Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, τηλ. 27570-22807, fax: 27570-22246, e-mail: info@parnonas.gr, πληροφορίες: κα. Άννα Κοδέλλα) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη, μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. Το αντίτιμο για την παραλαβή του τεύχους και των επισυναπτόμενων σχεδίων (Ε.01, Ε.02, Ε.03, Ε.04, Ε.05, Ε.06, Ε.07, Ε.08) ορίζεται στα 40,00€.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., (Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300), μέχρι την 16/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία). Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, τηλ.: 27570-22807, fax: 27570-22246) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 11 του ΠΔ 118/2007.

Περίληψη Διακήρυξης_Προμήθεια Εξοπλισμού

|