Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 4ης Πρόσκλησης LEADER

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος – Από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία», βάσει της αρ. 2/24-06-2014 πράξης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER της ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ , ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αρ. 1321/61/11.10.2013 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 2014.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADER_ΟΡΙΣΤΙΚΑ

|