Δομές Στήριξης

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων επιλέχθηκαν 40 περιοχές στην Ελλάδα και 13 Δομές Στήριξης για την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι Δομές Στήριξης εξασφαλίζουν συνεχώς την άμεση παροχή των βασικών υπηρεσιών σε όλο τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Οι βασικές αυτές υπηρεσίες αφορούν στην ενημέρωση και την υποστήριξη των δικαιούχων έργων των περιοχών αυτών έτσι ώστε να επιτευχθεί η ορθή υλοποίηση και παρακολούθηση της πορείας των έργων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των Ο.Π.Α.Α.Χ.

Οι Δομές Στήριξης παρέχουν υπηρεσίες στήριξης με αποδέκτες:

α) τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών των γεωγραφικών ενοτήτων όπου υλοποιούνται τα Ο.Π.Α.Α.Χ. εν γένει με σκοπό την ενημέρωση και ενθάρρυνσή τους για συμμετοχή στα προγράμματα (δυνητικοί δικαιούχοι) και

β) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που τελικά εγκρίνονται και επιχορηγούνται για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των Ο.Π.Α.Α.Χ. (δικαιούχοι).

Οι υπηρεσίες στήριξης παρέχονται από τις Δομές Στήριξης στους αποδέκτες τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η Δομή Στήριξης για την υποστήριξη και παρακολούθηση των Ο.Π.Α.Α.Χ. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι το «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ». Πρόκειται για αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που εδρεύει στην Τρίπολη και αποτελεί την Κεντρική Μονάδα της Δομής Στήριξης  Ο.Π.Α.Α.Χ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με βάση την από 22/1/2003 σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και διαθέτει οργανωμένο δίκτυο (Αντένες / Γραφεία – Αναπτυξιακές Εταιρείες), στους Νομούς που υλοποιούνται Ο.Π.Α.Α.Χ. ευθύνης του.

Η διάρκεια της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» έχει οριστεί από την υπογραφή της σύμβασης (22/1/2003) μέχρι την 31/12/2008 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την οριστική παραλαβή των έργων των τελικών αποδεκτών των Ο.Π.Α.Α.Χ. ευθύνης της Δομής Στήριξης, εφόσον αυτή δεν απέχει περισσότερο από 3 μήνες από τη λήξη της σύμβασης.

|