Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 4ης Πρόσκλησης LEADER

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος – Από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία», βάσει της απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER της ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ στην αρ. 1/10-04-2014 πράξη συνεδρίασης ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν  στο πλαίσιο της αρ. 1321/61/11.10.2013 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία στις 3 Φεβρουαρίου 2014.
Δικαίωμα υποβολήςένστασης επί των αποτελεσμάτων έχουν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι έως την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADER

 

|