Εμπλεκόμενοι Φορείς

Αναθέτουσα Αρχή του έργου της Δομής Στήριξης των Ο.Π.Α.Α.Χ. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπόλογος Δημοσίων Επενδύσεων: Υπεύθυνος για την πληρωμή της αμοιβής της Δομής Στήριξης

Ο.Π.Α.Α.Χ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
– Τελικός Δικαιούχος: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
– Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006»: υπεύθυνη για την κανονικότητα και αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και εφαρμογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
– Επιτροπή Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006»
– Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Προσανατολισμός (ΕΓΤΠΕ-Π)

Ο.Π.Α.Α.Χ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
– Τελικός Δικαιούχος: Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
– Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2000-2006: υπεύθυνη για την κανονικότητα και αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και εφαρμογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου
– Επιτροπή Παρακολούθησης για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
– Γνωμοδοτικές Επιτροπές  Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα.
– Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Ενστάσεων, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
– Επιτροπές Παρακολούθησης, Επιτροπές Διαφορών και Επιτροπές Παραλαβής για τα έργα των τελικών αποδεκτών, οι οποίες συγκροτούνται από τον τελικό δικαιούχο.
– Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της Δομής Στήριξης και Επιτροπή για την αξιολόγηση των υπηρεσιών της Δομής Στήριξης ανά διετία, οι οποίες συγκροτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΛΟΠΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
– Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής»: υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των χρηματοδοτικών ροών
– Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

|