Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ”, στο πλαίσιο της Πράξης “Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο”

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιήσει το Υποέργο με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ», στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο», με κωδικό MIS 372838, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο προϋπολογισμός των Υπηρεσιών για το Υποέργο, ανέρχεται σε σαράντα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ (40.392,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν το Τεύχος Διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται έως και 30/04/2014 στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, πληροφορίες: Άννα Κοδέλλα, Τηλ.: 27570-22807, Fax: 27570-23230/22246, e-mail: info@parnonas.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00. Το Τεύχος διανέμεται δωρεάν και μπορεί να αποσταλεί στους υποψηφίους με αίτηση είτε ταχυδρομικώς είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών. Οι παραλήπτες θα επιβαρύνονται τα ταχυδρομικά τέλη ή το κόστος ταχυμεταφοράς. Οι παραλαμβάνοντες τη Διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής, e-mail).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 05/05/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

 Περίληψη Διακήρυξης_Τεχνικός Σύμβουλος_02.04.2014

|