Υπηρεσίες Υποστήριξης

Οι Τελικοί Δικαιούχοι σε συνεργασία με την Δομή Στήριξης και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Ε.Π. «Α.Α.Α.Υ.» και του Π.Ε.Π. Πελοποννήσου αναλαμβάνουν την υποχρέωση δημοσιότητας και πληροφόρησης για τους όρους και προϋποθέσεις ενίσχυσης των ενδιαφερόμενων φορέων των επενδυτικών σχεδίων και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Καν. (Ε.Κ.) 1159/2000.

Η Δομή Στήριξης παρέχει υπηρεσίες προς τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών των γεωγραφικών ενοτήτων όπου υλοποιούνται τα Ο.Π.Α.Α.Χ. ως δυνητικούς τελικούς αποδέκτες. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στον πληθυσμό των οικείων γεωγραφικών ενοτήτων με κάθε πρόσφορο μέσο (με φυσική παρουσία, με έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο επικοινωνίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο) και στο χρόνο που απαιτείται για την έγκαιρη έναρξη και πρόοδο των προγραμμάτων.

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ:

– Ευαισθητοποίηση για τα οφέλη, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, από τη συμμετοχή στα Ο.Π.Α.Α.Χ., τόσο σε κεντρικό επίπεδο στην έδρα της Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο νομού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής.
– Δημοσίευση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για υποβολή φακέλων υποψηφιότητας για υλοποίηση έργων σε συνεννόηση και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής.
– Πληροφόρηση σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στα Ο.Π.Α.Α.Χ., καθώς και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους δικαιούχους των επιχορηγήσεων των Ο.Π.Α.Α.Χ., μετά από κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε περιφερειακό επίπεδο, επίπεδο νομού, καθώς και τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής πραγματοποίησης Ο.Π.Α.Α.Χ.
– Διάθεση από τα γραφεία της Δομής Στήριξης και των Αντενών της  των φακέλων υποψηφιότητας και οδηγών εφαρμογής κάθε μέτρου των Ο.Π.Α.Α.Χ. στους ενδιαφερομένους.
– Παροχή διευκρινίσεων και συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους ως προς τη συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας.
– Μέγιστη διάχυση πληροφοριών που αφορούν τα Ο.Π.Α.Α.Χ. καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Η Δομή Στήριξης  Ο.Π.Α.Α.Χ. Πελοποννήσου με τις Αντένες / Γραφεία  της παρέχει υπηρεσίες προς τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών των γεωγραφικών ενοτήτων όπου υλοποιούνται τα Ο.Π.Α.Α.Χ. ως δυνητικούς τελικούς αποδέκτες:
– Υποδοχή και συγκέντρωση των φακέλων υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων, καθώς και έλεγχος της πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
– Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των υποψηφίων.
– Ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη της πρότασης τους.

Στο στάδιο της συμμετοχής των υποψήφιων δικαιούχων στα Ο.Π.Α.Α.Χ. και της αξιολόγησης των προτάσεων παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
– Παροχή τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης με τη μορφή εισηγήασεων στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Επενδυτικών Σχεδίων που συστήνει η Αναθέτουσα Αρχή και η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντίστοιχα για την αξιολόγηση των προτάσεων.
– Ενημέρωση των συμμετεχόντων των οποίων οι προτάσεις εγκρίνονται από την αρμόδια επιτροπή, προκειμένου αυτοί να υποβάλλουν δήλωση αποδοχής και να προβούν στην προσαρμογή των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
– Ενημέρωση των συμμετεχόντων των οποίων οι προτάσεις απορρίφθηκαν σχετικά με τους λόγους απόρριψης της πρότασης τους.
– Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Η Δομή Στήριξης  Ο.Π.Α.Α.Χ. Πελοποννήσου με τις Αντένες / Γραφεία  της παρέχει υπηρεσίες προς τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Περιφέρεια Πελοποννήσου για επιχορήγηση στο πλαίσιο των Ο.Π.Α.Α.Χ. (τελικοί αποδέκτες).
– Παροχή διευκρινίσεων και συμβουλών σχετικά με τη σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή της Περιφέρειας αντίστοιχα για την υλοποίηση του επιχορηγούμενου έργου.
– Ενημέρωση, παροχή διευκρινίσεων και συμβουλών σχετικά με τις διαδικασίες, την επιχορήγηση και τις προϋποθέσεις για την είσπραξη αυτής.
– Τεχνική υποστήριξη του τελικού αποδέκτη στη διατύπωση αιτημάτων του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή τυχόν άλλους αρμόδιους φορείς του δημοσίου που εμπλέκονται στην υλοποίηση του επιχορηγούμενου έργου.
– Υποδοχή και καταρχήν έλεγχος των δικαιολογητικών από τους τελικούς αποδέκτες για την καταβολή σε αυτούς της επιχορήγησης και αποστολή αυτών στην Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γεωργικών Διαρθρώσεων ή την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα για τον τελικό έλεγχο και την έκδοση απόφασης καταβολής.

Η Δομή Στήριξης  Ο.Π.Α.Α.Χ. Πελοποννήσου με τις Αντένες / Γραφεία  της παρέχει τις εξής υπηρεσίες στο στάδιο της παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ο.Π.Α.Α.Χ.:
– Επιτόπια παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επιχορηγούμενων έργων τόσο ως προς το φυσικό όσο και το οικονομικό αντικείμενο αυτών, επιβεβαίωση τήρησης των χαρακτηριστικών των έργων, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμένου κόστους και επεξεργασία και υπόδειξη λύσεων σε περίπτωση που ο δικαιούχος αντιμετωπίζει δυσκολίες.
– Εισηγείται στην Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γεωργικών Διαρθρώσεων ή την Περιφέρεια Πελοποννήσου αντίστοιχα σχετικά με την έγκριση τροποποιήσεων στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιχορηγούμενων έργων, σχετικά με την ολοκλήρωση των επιχορηγούμενων έργων, με την ανάγκη ανάκλησης αποφάσεων επιχορήγησης έργων και επιστροφής τυχόν καταβληθεισών ενισχύσεων, καθώς και με θέματα που ανακύπτουν στο πρόσωπο του τελικού αποδέκτη, όπως η μεταβίβαση της επιχείρησης ή η μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης.
– Παρακολουθεί και ενημερώνει συνεχώς, με την καταχώρηση στοιχείων, ειδικό λογισμικό συμβατό με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το οποίο διαθέτει στη Δομή Στήριξης η Αναθέτουσα Αρχή.
– Υποστήριξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Γεωργικών Διαρθρώσεων ή της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα στη σύνταξη των δελτίων παρακολούθησης δαπανών σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα έντυπα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Κ.Π.Σ.

Στο στάδιο της παραλαβής των έργων, η Δομή Στήριξης  Ο.Π.Α.Α.Χ. Πελοποννήσου με τις Αντένες / Γραφεία  της συμμετέχει συμβουλευτικά, εφόσον της ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στις επιτροπές που θα ορισθούν για τον σκοπό αυτό και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία και στοιχείο που διαθέτει σχετικά με τα υλοποιούμενα έργα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των Ο.Π.Α.Α.Χ. η Δομή Στήριξης  Ο.Π.Α.Α.Χ. Πελοποννήσου με τις Αντένες / Γραφεία  της ενημερώνει αναλυτικά με τη μορφή εκθέσεων την Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γεωργικών Διαρθρώσεων, την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ_Π ως αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006», καθώς και την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Πελοπονννήσου αντίστοιχα ως εξής :
– σχετικά με την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου των έργων των γεωγραφικών ενοτήτων της αρμοδιότητας της τακτικά στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου και έκτακτα, όποτε ζητηθεί από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες
– σχετικά με την απορρόφηση των διατιθέντων πόρων στα έργα των γεωγραφικών ενοτήτων της αρμοδιότητας της τακτικά σε μηνιαία βάση και έκτακτα, όποτε ζητηθεί

|