Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου»

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιήσει το υποέργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου», στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό MIS 453153, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός των Υπηρεσιών για το υποέργο, ανέρχεται σε 49.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν το Τεύχος Διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται έως και 23 Ιανουαρίου 2014 στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, πληροφορίες: Άννα Κορδονούρη, Τηλ.: 27570-22807, Fax: 27570-23230, e-mail: info@parnonas.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Περίληψη Διακήρυξης_Τεχνικός Σύμβουλος

|