Παράταση 4ης Πρόσκλησης LEADER

H Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το σύνολο των προκηρυσσόμενων δράσεων

L123α, L311-5, L311-6, L311-7, L312-1, L312-2, L312-3, L313-8, L321-1, L321-2, L322-1 και L323-4

του Τοπικού Προγράμματος LEADER και αντί της Δευτέρας 6 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14:00 ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως έχει δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο με την αρ. 1321/61/11.10.2013 περίληψη και την αρ. 1585/21.11.2013 διόρθωση αυτής και όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.parnonas.gr με το αναλυτικό τεύχος και τα παραρτήματα αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις από την Ο.Τ.Δ. στην έδρα της Εταιρείας στο Λεωνίδιο στο τηλέφωνο 27570-22807, ή επί τόπου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνοι: Μαρία Μπούζιου, Γεώργιος Μπόκος, Ηλίας Μαρνέρης και Παναγιώτης Γεωργοστάθης.

|