Οριστικά αποτελέσματα 3ης Πρόκλησης LEADER, δράση L312-2

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος – Από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία», βάσει της αρ. 6/8-10-2013 πράξης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER της ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ σχετικά με την εξέταση της ένστασης που υποβλήθηκε, ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αρ. 769/61/19.10.2012 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία στις 31 Ιανουαρίου 2013, στη δράση L312-2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ L312-2

 

|