4η Πρόσκληση LEADER

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στo πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», με καταληκτική ημερομηνία την  3.02.2014 (κατόπιν παράτασης της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας 6.01.2014), ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΠΑΡΝΩΝΑ».

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και τα παραρτήματα αυτής επισυνάπτονται και περιλαμβάνουν: Ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις που προκηρύσσονται, τις περιοχές εφαρμογής, τους δικαιούχους και τις επιλέξιμες δαπάνες, Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Κριτήρια Επιλογής, Φάκελο Υποψηφιότητας ανά Kατηγορία Υπομέτρων, Προδιαγραφές Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, Σχετικό Θεσμικό Πλαίσιο και το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ. στην έδρα της Εταιρείας στο Λεωνίδιο στο τηλέφωνο 2757022807  ή επί τόπου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπεύθυνοι: Μαριλού Μπούζιου, Παναγιώτης Γεωργοστάθης, Ηλίας Μαρνέρης και Γιώργος Μπόκος.

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Φάκελος Υποψηφιότητας L 311 312 313

ΦΥ 123α

ΦΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Προδιαγραφές Μελών Τοπικού Συμφώνου

ΟΔΗΓΟΣ_OTA

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_L322

ΚΥΑ_Aξ_4_401_10_3_2010

1η TΡΟΠ ΚΥΑ 401-10.03.2010

Τοπ.Πρόγραμμα LEADER_31.07.08

 

|