Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ”

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ”, προϋπολογισμού 237.840,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ”, με αρ. MIS 357324 στο Ε.Π. “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_1.10.2013

|