Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δράσης L312-2 της 3ης Πρόκλησης LEADER

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος – Από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία», βάσει της απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER της ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ στην αρ. 5/28-08-2013 πράξη συνεδρίασης ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στη δράση L312-2 στο πλαίσιο της αρ. 769/61/19.10.2012 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία στις 31 Ιανουαρίου 2013.

Δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των αποτελεσμάτων έχουν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι έως τη Δευτέρα 30Σεπτεμβρίου 2013.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ L312-2

|