Θεσμικό Πλαίσιο

Η Κεντρική Δομή Στήριξης και η κάθε Αντένα και Γραφείο τηρούν αρχείο, στο οποίο περιλαμβάνεται το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα Ο.Π.Α.Α.Χ. Το θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους, οδηγίες, κανονισμούς, οδηγούς, συμπληρώματα προγραμματισμού και λοιπά κανονιστικά έγγραφα. Τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα τηρούνται σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο και είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

– Η υπ΄ αριθμ. 505/19-11-2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τα «Καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-20006 για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου».
– Η υπ΄ αριθ. 232967/585 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,  για τη «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων παροχής βασικών υπηρεσιών στον αγροτικό πληθυσμό για την υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου των Περιφερειών της Χώρας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006».
– Η υπ΄ αριθ. 552/30-09-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία αποτελεί την πρώτη τροποποίηση της 232967/585 κοινής απόφασης  των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τη «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων παροχής βασικών υπηρεσιών στον αγροτικό πληθυσμό για την υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου των Περιφερειών της Χώρας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006».
– Η υπ΄ αριθ. Πρωτ. 237792/4596/16-05-2003 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που  αφορά «Λεπτομέρειες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα καθεστώτα ενισχύσεων των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων του Αγροτικού Χώρου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006».
– Υπ΄ αριθ. 224821/2896/18-03-2003 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας “Έγκριση Οδηγών εφαρμογής και φακέλων υποψηφιότητας  των μέτρων του Άξονα 7 που αφορούν καθεστώτα ενίσχυσης”.
– Η υπ΄ αριθ. 471 με αριθ. πρωτ. 272331/4816/10-07-2002  Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά “Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και τάξεων τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που είναι δυνατό να εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) κατά την γ΄ προγραμματική περίοδο, ως εγκαταστάσεις ανάπτυξης αγροτικού τουρισμού”
– Υπ΄ αριθ. απόφαση 258394/6485/25-07-2003 του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων σχετικά με “Λεπτομέρειες Εφαρμογής των Καθεστώτων ενίσχυσης της ΚΥΑ 532/2003”.
Εγκύκλιος για τις Διαδικασίες Ένταξης Πράξεων  στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΚΠΣ 2000-2006 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Αθήνα, Ιούλιος 2001).
Εγκύκλιος για την Δημιουργούμενη Απασχόληση κατά την υλοποίηση των  Έργων (Πράξεων) των Ε.Π. του ΚΠΣ 2000-2006 του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Αθήνα, 1 Ιουλίου 2002).
Οδηγός κριτηρίων και κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών και λογιστική παρακολούθησης πράξεων ΚΠΣ 2000-2006 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Επισυναπτόμενα

|