Γενικά Στοιχεία

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000- 2006” (Ε.Π. «Α.Α.- Α.Υ.» 2000 – 2006), που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στοχεύει:

– στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας ενόψει των προκλήσεων ενός συνεχώς αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού
– στη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά της και να αποκατασταθεί η κοινωνική και οικονομική της λειτουργία
– στη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου

Το Ε.Π. “Α.Α.- Α.Υ. 200-2006” είναι ένα μονοταμειακό πρόγραμμα που αφορά το σύνολο της Χώρας. Η συνολικά διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για το διάστημα 2000-2006 ανέρχεται 1.776 εκατομ. ΕΥΡΩ, ενώ η Κοινοτική Συμμετοχή (από το ΕΓΤΠΕ-Π) είναι 1.233 εκατομ. ΕΥΡΩ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000- 2006” αποτελείται από 7 Άξονες Προτεραιότητας.

ΑΞΟΝΑΣ 1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης.
ΑΞΟΝΑΣ 2. Παρεμβάσεις στο επίπεδο μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας του πρωτογενούς γεωργικού και δασικού προϊόντος.
ΑΞΟΝΑΣ 3. Η βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού.
ΑΞΟΝΑΣ 4. Η βελτίωση των υποστηρικτικών μηχανισμών και ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
ΑΞΟΝΑΣ 5. Παρεμβάσεις στο γεωργικό προϊόν.
ΑΞΟΝΑΣ 6. Ανάπτυξη και προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλοντος.
ΑΞΟΝΑΣ 7. Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.

Υπάρχουν δύο βασικές πολιτικές που χαρακτηρίζουν όλους τους άξονες προτεραιότητας και που σε μεγάλο βαθμό σηματοδοτούν και τη βασική αναπτυξιακή στρατηγική του προγράμματος που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 “Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου” στοχεύει στην:
– Προστασία των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς και εκείνων που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές μεταβολές και την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς εξελίξεις και προώθηση της μείωσης των ανισοτήτων στις ευκαιρίες και τις αμοιβές μεταξύ φύλων και ομάδων του πληθυσμού.
– Συνέχιση της προσπάθειας μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και στήριξης της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας.
– Επανένταξη των ορεινών περιοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό παραγωγικό σύστημα έτσι, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση τους.

|