Διευκρινίσεις επί της Προκήρυξης του Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση έκθεσης ερμηνείας»

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Στο τεύχος προκήρυξης του ως άνω αναφερόμενου διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο άρθρο 1.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία: ι) Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού …..ιιι) κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του Π.Δ. 118/2007.
Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη Πράξη Νομοθετικού Πλαισίου (5 Δεκεμβρίου 2012) με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις»,(ΦΕΚ 237 Α’/2012), άρθρο 3 του ΦΕΚ δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής στις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις. Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ 237Α’/ 2012.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Πλαισίου (ΦΕΚ 237 Α’/2012) δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 1.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Στο τεύχος της προκήρυξης του διαγωνισμού στο άρθρο 6.1 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» αναφέρονται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού. Όμως στο ίδιο άρθρο και συγκεκριμένα στην παράγραφο με τίτλο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» αναφέρονται ορισμένα δικαιολογητικά τα οποία δεν αντιστοιχούν σε δικαιολογητικά κατακύρωσης αλλά σε δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό. Επομένως θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: Στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να δοθούν από τους υποψήφιους αναδόχους και τα κάτωθι:

«Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου:

  • να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας στην Ένωση / Κοινοπραξία καιτο ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς.
  • να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader)
  • να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του μέλους:

  • στην Ένωση / Κοινοπραξία και
  • στο Διαγωνισμό

Πρόσθετα, οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής:

  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, ότι η προσφορά του για κάθε Τμήμα συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποία έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ο Υποψήφιος Ανάδοχος ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης τη Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ο Υποψήφιος Ανάδοχος ότι όλα τα μέρη του εξοπλισμού που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

 

Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης του Διαγωνισμού

|